Piaose. Taishan, China. Fiery dragon Lion dance Fiery dragon Chinese new year Fiery dragon. Jiangmen, China. Old memory Dragon boat & Kid Piaose. Taishan, China. Piaose. Taishan, China. Chinese new year Fiery dragon